De Bijbelkring voor ouderen in onze gemeente is dit seizoen weer opgestart. Hier zijn we dankbaar voor! Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Meente. Mocht u daar niet wonen, dan is dit uiteraard geen belemmering om te komen. We komen om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag. De 1e keer in dit nieuwe seizoen 2021 / 2022 was op dinsdag 28 september. We behandelden tijdens de openingsmiddag Psalm 139. Voor de coronatijd hadden wij ons beziggehouden met de psalmen. Dit wilden we aan het begin van dit seizoen afsluiten met deze psalm. In deze bekende psalm belijdt David Gods alwetendheid. De HEERE kent mij en doorgrondt mij. Dit is geen afstandelijke wetenschap voor David maar brengt hem tot grote en diepe verwondering. Dat Hij onder al die miljoenen ook mij kent! In psalm 139 ontmoeten we de God die leeft en zich om ons bekommert en ons leven gewild heeft. God doorziet me, kent me, waar ik ook ben, wat ik ook doe, zeg, denk, of voel. De psalm eindigt met : “Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg”. Dat mag ons dagelijks gebed wel zijn. De rest van het seizoen behandelen we het Bijbelboek Lukas. Allen hartelijk welkom!

Update 24 januari 2022:

We zijn helaas maar 3x bij elkaar geweest als Bijbelkring voor ouderen in de Meente. Het lijkt er ook niet op dat we op korte termijn mogen starten. Dat is jammer maar we begrijpen dat de Meente voorzichtig is met het opstarten van activiteiten. We moeten nog even geduld hebben maar dat is altijd niet eenvoudig omdat het zo lang duurt. Ik hoor dat verschillende mensen er wel naar uitzien om weer te mogen beginnen. Laten we ook steeds deze zaken in het gebed bij de Heere brengen. Hij regeert en bestuurt allen dingen! Dat we het van Hem mogen verwachten die al onze noden en zorgen kent. Er gebeurt niets buiten de raad en voorzienigheid van de Heere. Dat we bij Hem mogen schuilen. Hij is de vaste Rots van ons behoud. Bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid! De Heere zij u allen zeer nabij! Ter bemoediging geef ik onderstaand gedicht van Jelly Verwaal nog door:

Met ál mijn zorgen mag ik bij U komen.
U kent mijn hart – en al wat daarin leeft.
U weet van mijn angsten en mijn dromen:
Mijn toekomstvrees, die steeds de toon aangeeft.

Ik wil wel graag mijn zorgen op U werpen,
maar dagelijks pak ik ze zelf weer op.
Mijn noden lijken zich juist toe te scherpen
en ‘k word zo moe van het getob.

En toch staat het zo duidelijk geschreven:
U zorgt voor mij, U draagt mij door de nood.
Als ‘k slechts mijn leven in Uw hand wil geven,
Dan blijkt Uw trouw, Uw goedheid levensgroot.

Heer, leer mij als een kind op U vertrouwen.
Een kind, dat aan de hand van Vader loopt
en feilloos weet: op Vader kan ik bouwen.
In liefde schenkt Hij mij weer nieuwe hoop.

In ‘Ons Kerkblad’ zal tijdig worden aangegeven welk Bijbelgedeelte er op het programma staat.

De data voor dit seizoen zijn als volgt (alle D.V. van 15:00 – 16:00 uur in ‘De Stadskamp’ van de Meente):

  • 28 september 2021
  • 12 oktober 2021 (Lukas 1: 1-25 – “Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper”)
  • 26 oktober 2021 (Lukas 1: 26-56 – “Aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus en bezoek van Maria aan Elizabeth”)
  • 9 november 2021 (Lukas 1: 57-80 – “Geboorte van Johannes de Doper en de Lofzang van zijn vader Zacharias”)
  • Datum volgt nog (Lukas 2: 1-21 – “Geboorte van de Heere Jezus”)

 

Hartelijke groet van Hans Rozendal.

 

Voor meer informatie:

J.H. Rozendal

Graspieper 60
8271 GW IJsselmuiden, tel: 038-3315107
E-mail: rozendal001@kpnmail.nl