Soms kan het gebeuren dat iemand niet weet bij wie in de kerkelijke organisatie hij / zij terecht kan voor bepaalde zaken. Onderstaand overzicht kan dan een hulpmiddel zijn om zo snel mogelijk bij de juiste persoon aan te kloppen. De adressen kunt u vinden onder contactpersonen.

Huwelijksbevestiging

Wanneer er concrete trouwplannen zijn en wanneer er het verlangen is naar een kerkelijke bevestiging van het huwelijk is het belangrijk in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de (wijk)predikant. Dat is de predikant van de wijkgemeente, waarin de toekomstige bruid (nu) woont. Er zal 1 of meerdere trouwgesprekken plaatsvinden ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Daarin is plaats voor Bijbelse toerusting van Gods doel met het huwelijksleven. Daarnaast wordt er over de invulling van de trouwdienst gesproken.

Er is een trouwprotocol opgesteld door de Kerkenraden en het verzoek is om deze aandachtig door te nemen, zodat de regels voor alle partijen duidelijk zijn en de trouwdienst ordelijk kan verlopen.

Klik hier voor het trouwprotocol

Neem ook contact op met mevr. Van Zeumeren van het kerkelijk bureau. Dit is geopend op woensdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur, tel. 3854891. Ze is ook telefonisch bereikbaar op maandag 8.30 – 15.00 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur.
Het emailadres is: kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com.

De Huwelijkskring is bedoeld als goede voorbereiding voor het huwelijk of aan het begin van het huwelijk. Wat is het belangrijk (blijvend) te investeren in het huwelijk en in de relatie met elkaar. Het zal in deze kring gaan over :

  1. De betekenis van het huwelijk.
  2. Huisgodsdienst (het leven met God in huwelijk en gezin).
  3. Communicatie.
  4. Seksualiteit en gezinsvorming.

Stellen die gaan trouwen of pas zijn getrouwd worden hiervoor persoonlijk benaderd.

Doopzitting

In de week voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop is de doopzitting. Beide ouders worden verwacht. De datum voor de doopzitting wordt via het kerkblad van te voren aangekondigd. Van de ouders wordt verwacht dat ze voor de doopzitting het trouwboekje bij de scriba van hun wijk hebben ingeleverd. Dit in verband met de doopbezoek door de (wijk)ouderling(en).
Belangrijk is om samen na te denken en te ontdekken wat de Heilige Doop inhoudt. Een grote rijkdom belooft de Heere daarin. Het is als een cheque die ons en ons kind/onze kinderen wordt toevertrouwd. Daarop staan beloftes die ver uitgaan boven alles wat er in de wereld te vinden is: Afwassing van onze zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven met als machtig perspectief het eeuwige leven bij God door Jezus Christus.
Tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor u als ouder(s): Wat belooft u met uw jawoord? Welke keuze(s) worden er gemaakt in het leven? Zijn we biddende ouder(s) of niet? Gaan we onze kinderen voor in het leven met God? Is het in onze handel en wandel te merken dat we gestempeld zijn door de liefde van God in Christus?
De bediening van de Heilige Doop vindt doorgaans in de ochtenddienst plaats in de Grote Kerk of in het Hervormd Centrum.

Verhuizing

Contact opnemen met kerkelijk bureau. Het emailadres is: kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com.

Informatie over het kerkblad

Kerkdiensten en gemeentenieuws worden vermeld in ‘Ons Kerkblad’, dat als regel eenmaal per veertien dagen verschijnt. Dit blad is een gezamenlijke uitgave van een groot aantal colleges van kerkrentmeesters in onze regio.

Voor abonnementen en ledenadministratie kan men terecht bij: Kerkelijk Bureau Salland, Botermarkt 6  8261 GR Kampen Tel. 038-3324179 van 09.00-12.00 uur op werkdagen.  Email: ledenadministratie@onskerkblad.nl.

Het abonnementsgeld bedraagt € 27,50 per jaar. Om goed mee te kunnen leven met onze gemeente is dit blad zeer aan te bevelen.

Kopij moet maandagmorgen vóór 10.00 uur, voorafgaand aan de verschijning, binnen zijn. Advertenties vóór 10.00 uur bij: advertenties@onskerkblad.nl

Overlijden

De begrafenisondernemer neemt in de regel contact op met de predikant/kerkelijk werker. Er is een rouwprotocol opgesteld door de Kerkenraden en het verzoek is om deze aandachtig door te nemen, zodat de regels voor alle partijen duidelijk zijn en de afscheidsdienst op een gepaste en eerbiedige wijze kan verlopen. Klik hier voor het Rouwprotocol

Ziekenhuisopname

Wijkouderling en/of predikant/pastoraal werker inlichten. ( zie onder organisatie )

Huren kerk

Koster K.J. van Regteren, bereikbaar via koster@hervormdgenemuiden.com.

(hierbij wordt een formulier afgegeven dat ingevuld naar het kerkelijk bureau wordt gestuurd).

Audio-opnamen van kerkdiensten

Koster K.J. van Regteren (koster@hervormdgenemuiden.com).

Pastorale vragen

Wijkouderling en/of predikant/pastoraal werker. ( zie onder organisatie )