Correspondentieadres Postbus 118, 8280 AC Genemuiden Email: diaconie@hervormdgenemuiden.com
Bankrekening Rabobank: NL66 RABO 0321 4094 34
Zitting Maandagavond van 19.00-19.30 uur of na afspraak Zaal Hervormd Centrum

Het ambt van diakenen is ontstaan in de eerste christelijke gemeente.
Wij lezen in Handelingen 6 dat de apostelen een 7-tal mannen aangesteld hebben, om de zorg voor de armen op zich te nemen. Dit deden de apostelen, zodat ze zichzelf volledig konden richten op de verkondiging van het evangelie.
Deze gekozen mannen gelden als de eerste diakenen, hoewel ze in Handelingen niet zo genoemd worden.
Het werk wat ze doen, namelijk het verdelen van het geld en de goederen, welke aan de apostelen gegeven werd, doet veel denken aan wat diakenen doen. Later werden de taken van diakenen uitgebreid met het verzorgen van zieken en armen, en dienst doen bij het Heilig Avondmaal.

Wat zijn nu de taken van de diakenen?

Als eerste noemen we het collecteren tijdens de erediensten. Om de diaconale taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de diaconie over voldoende geldelijke middelen beschikt. In onze gemeente is het gebruikelijk dat de 1e collecte bestemd is voor de diaconie en de 2e voor het kerkbeheer. Deze volgorde is niet zomaar gekozen; de achterliggende gedachte is dat we eerst geven voor een ander (diaconie) en daarna om onze eigen gemeente in stand te houden (kerkbeheer).
Van christelijke organisaties komen er veel verzoeken om financiële steun. Maar ook vanuit onze eigen hervormde (en burgerlijke) gemeente. Deze verzoeken komen meestal via de predikanten of de wijkouderlingen. Het helpen van onze naaste is niet alleen een taak van de diaconie, maar van ons allen. Heel de gemeente heeft een diaconale roeping. Steek eens een helpende hand uit of ga eens op bezoek bij mensen, waarvan je weet dat ze bijna geen bezoek krijgen.

• Tafeldienst bij het Heilig Avondmaal
• Beheren van de diaconale bezittingen, waaronder de landerijen
• Ondersteuning en begeleiding van personen en gezinnen
• Verzorgen van 65+ middagen
• Kerkdiensten voor andersbegaafden
• Kerkradio bij (langdurige) ziekte

De diakenen zijn ook vertegenwoordigd in verschillende organen. Enkele willen we hierbij noemen:

• Contactpersoon gehandicaptenzorg
• Lid van de stuurgroep Verstandelijk Gehandicapten Zwartewaterland
• Stichting Voedselbank Zwartewaterland
• Bestuur de Meente
• Afvaardiging in Jeugdraad
• Afvaardiging in zendingscommissie
• Afvaardiging in werkgroep GHOE

Per wijk zijn er 4 diakenen, welke samen het college van diakenen vormen:

Diakenen wijk 1:

J.Hammer 06-11218841
A. van de Ruitenbeek  038 3857386
G.J. Smit 06-53892608 (penningmeester)
J. Visscher 06-39612809 (secretaris)

Diakenen wijk 2:

C. Tuinman 06-21236660
J. de Velde 06-48161648
A. Riezebos 038 3858495
M. van Dijk  06-27076643 (voorzitter)

 

Door op de naam te klikken kunt u een mail naar de persoon sturen.