ZENDINGSCOMMISSIE GZB

In onze gemeente is een zendingscommissie die er naar streeft de gemeente bewust te maken van haar bijbelse opdracht tot zending.
De Zendingscommissie is officieel opgericht op 3 februari 1910. Dit betekent dat wij in 2010 het 100-jarig bestaan hebben gevierd.

Deze zendingsroeping krijgt binnen de gemeente een uitwerking naar twee gebieden:

  1. betrokkenheid bij en ondersteuning aan het zendingsveld verder weg.
  2. bewustmaking van de zendingsopdracht die elke gelovige heeft.

Om deze twee doelen te verwezenlijken heeft de zendingscommissie een begeleidende en stimulerende rol voor de gemeente bij de volgende taken:

  • Toerustingavonden en zendingsavonden voor de gemeente
  • Informeren van de gemeente over de vragen die in het zendingswerk spelen
  • Met name financiële steun in de gemeente verwerven voor zendings-doeleinden. Hier kan men denken aan de bijzondere collectes die in de gemeente voor de zending worden gehouden, alsmede verkoop-activiteiten zoals elk jaar het dagboekje ‘Een handvol koren’
  • Betrokkenheid bij het zendingswerk vergroten door informeren via de kerkbode en andere kanalen
  • Werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het zendingswerk
  • Concrete betrokkenheid bij een project

 

Via ‘Ons Kerkblad’ en de website publiceren we ook actuele informatie over de zending. Hierdoor kunnen gemeenteleden gestimuleerd worden om daadwerkelijk bij de zending betrokken te raken.

Elk najaar wordt er ook een dagboek uitgegeven. De dagelijkse meditaties zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of voor overdenking in gezinsverband. De bijdragen op de achterzijde van elke pagina zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren.
Kent u het dagboekje niet? Dan kunt u hier>> een paar pagina’s downloaden.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. H. van Dijk Pr. Constantijnstraat 5, tel: 038-3855042 e-mail: henkvdijk@live.nl

Namen van de commissieleden:

 

Zendingsproject Slowakije

Onze gemeenteleden Danny en Tabitha Schurink zijn, samen met hun kinderen, vanuit onze Hervormde gemeente, door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) als Diaconaal Zendingswerkers uitgezonden naar Oost-Slowakije om daar te werken onder de Roma-bevolking. Dit doen zij, onder verantwoording van de Hongaarse Hervormde kerk, in samenwerking met de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) en de stichting Romamisszió.

Steun ook het werk onder de Roma. De familie Schurink kan het werk alleen doen met uw steun! Wat kunt u doen?

Meebidden

Het werk kan niet zonder uw gebed om zegen en wijsheid en bescherming. Voor de kerk van Slowakije, voor de Romabevolking en voor de familie Schurink. Wilt u meebidden? De gebedspunten staan in de periodieke nieuwsbrief van de familie Schurink.

Meeleven

Volg de familie Schurink via social media, nieuwsbrieven of de website. Meld u aan voor de nieuwsbrief via de website of antwoordkaart.

Meegeven

Met uw gift maakt u het zendingsproject in Slowakije mede mogelijk! Ook Roma zijn door God gezien! Help de Thuisfrontcommissie (TFC) om het benodigde jaarlijkse bedrag van € 28.000 bij elkaar te krijgen. Dat kan op verschillende manieren:

  • door het invullen en insturen van de antwoordkaart (die u kunt opvragen bij de TFC)
  • door een gift over te maken naar IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. ‘TFC Familie Schurink’ en uw naam en adres.

In beide gevallen zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hartelijk dank voor uw bijdrage

Thuisfrontcommissie (TFC)

Zending doen we samen! Daarom is betrokkenheid bij het werk van Danny en Tabitha heel belangrijk. We mogen met hen meeleven, meebidden en meezorgen. Er mag een uitwisseling zijn van ervaringen en het delen van Gods liefde. Om dit te ondersteunen, vormen wij de thuisfrontcommissie. Binnen de gemeente zullen wij aandacht vragen voor het werk van Danny en Tabitha Schurink.

Contact 
Website: www.gzb.nl/hartvoorderoma
Facebook : www.facebook.com/hartvoorderoma
Instagram: www.instagram.com/hartvoorderoma
E-mail: dannyentabitha@gmail.com
E-mail: TFC:tfc.schurink@gmail.com