Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

RSIN van het college van kerkrentmeester: 8540.18.037.        RSIN van de diaconie: 8085.61.662.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In bijgevoegde 3 PDF documenten treft u van de Hervormde Gemeente Genemuiden de gegevens aan.

ANBI transparantie gegevens 2022 kerkelijke gemeente Genemuiden

ANBI transparantie gegevens 2021 diaconie Genemuiden

Beleidsplan Hervormde Gemeente Genemuiden 2023 – 2027