<< Terug

Mededelingen aangaande het corona-virus – laatste update 27 maart

15 mrt 2020 | 09.30 - 21.00
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (15 mrt 2020 09.30)

 

 • 27 maart 2020

Online collecteren tijdens Corona periode

Zoals we u vorige week al hebben meegedeeld is een eenvoudige mogelijkheid gemaakt om via de website online uw collectegift te kunnen geven. Uiteraard kennen u en wij grotere zorgen  m.b.t.  de ziekte Corona dan de financiële gevolgen voor onze kerkelijke gemeente.  Toch menen we dat het  onze taak en verantwoordelijkheid is  om de gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om online te geven om de volgende redenen. Het is zeer waarschijnlijk dat tijdens een langere periode er geen (openbare) diensten zijn, minstens 10 weken, dat is 20% van het jaar. De kosten van de kerk bestaan voor ruim 90% uit vaste lasten zoals traktementen, salarissen, afschrijvingen, onderhoud, energie, verzekeringen, afdrachten. Voor de diaconie geldt dat collectes zijn weggevallen voor bestemming aan diaconale ondersteuning voor de hulpbehoevenden in de samenleving, maar ook ondersteuning van zending en evangelisatie om het Woord wereldwijd te verspreiden, wat onze taak is als christelijke gemeente. Voor het kerkbeheer geldt dat we de gemiste inkomsten niet of nauwelijks kunnen wegbezuinigen, voor de diaconie geldt dat minder ondersteuning kan worden gegeven. Daarom de  oproep om gebruik te maken van het online collecteren, met name geldt die oproep voor diegenen die niet zelf ernstig (financieel) zijn getroffen door de Corona crisis.

Op de website vindt u een groot rood veld met daarop de tekst “klik hier voor de (online) collecte”, wanneer u daarop klikt komt u bij een invulveld. Het invullen en verwerken spreekt voor zich. Wanneer u bij de opmerkingen niets invult, dan worden uw giften toegerekend aan de kerkdiensten van de (zon)dag waarop u geeft of aan de kerkdienst daarvoor. Bijvoorbeeld u geeft op woensdag, dan wordt de collecte toegerekend aan de zondag daarvoor.  Op dit moment wordt in het kerkblad geen bestemming vermeld voor de extra (uitgang)collecte.  In dit geval zal door kerkbeheer en diaconie een verdeling worden gemaakt om zoveel mogelijk de weggevallen collecten voor geplande doelen te compenseren.

We hopen dat u ons initiatief waardeert en dat velen gebruik gaan maken van het online collecteren. We bidden echter met u nog meer om verootmoediging en dat de Heere nog genadig met ons, Nederland en de hele wereld wil zijn. Dat God wil geven dat deze ernstige ziekte snel voorbij zal zijn en herstel  en gezondheid wil schenken aan de getroffenen. Echter ook mag ons gebed zijn dat er bij velen door deze nood een andere nood zal komen,  die ons mag brengen bij het kruis, het heilsfeit dat we DV binnenkort mogen gedenken .

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen

 • 23 maart 2020

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. Dat geldt ook voor kerkdiensten. Het is wel mogelijk om online kerkdiensten mee te beleven via kerkomroep en de website.

Begrafenissen en bruiloften
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later deze week meer informatie komt.

 • 21 maart 2020

Alternatieve collecte tijdens Corona periode
Het college van kerkrentmeesters en de diaconie hebben nagedacht over het feit dat nu er voor een periode geen openbare kerkdiensten zijn er ook geen collectes kunnen worden gehouden. Uiteraard zijn we ons bewust van het feit dat u en wij grotere zorgen kennen m.b.t.  de ziekte Corona  dan de financiële gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Daarom voelen we dat we op gepaste wijze hiermee om moeten gaan. Aan de andere kant hebben ons vragen van gemeenteleden bereikt hoe we hiermee om kunnen gaan. Het  is waar dat ingeval van 3 a 4 zondagen (of nog langer?) zonder openbare kerkdiensten  een substantieel deel van de jaarlijkse collecteopbrengsten wegvallen.

We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we een eenvoudige mogelijkheid kunnen creëren om via de website een alternatieve collectevorm aan te bieden. Waarbij u een bedrag kunt overmaken via iDeal en kunt aangeven hoe dit bedrag verdeeld moet worden over de 3 collectes van die zondag.

Deze mogelijkheid is op dit moment nog niet gereed. Wilt u toch iets geven dan kunt u nu uw collectegiften overmaken op bankrekening NL44 RABO 0321 4036 22 t.n.v. Hervormde Gemeente Genemuiden. U dient dan aan te geven voor welke zondag het betreft en hoe het verdeeld moet worden over de 3 collectes, te weten 1. Diaconie, 2. Kerkbeheer, 3. Extra collecte . Indien u geen verdeling aangeeft dan zullen wij het bedrag verdelen over de 3 collectebestemmingen van die zondag.

We hopen en bidden dat deze periode van korte duur zal zijn en dat de Heere nog genadig over ons wil zijn. De bede is dat binnenkort de kerkdeuren ’s zondags weer geopend kunnen worden en de  gemeente weer mag samenkomen in het huis van God. Ondertussen zijn we dankbaar dat we met moderne middelen toch een alternatief kunnen bieden door kerkdiensten uit te zenden.

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen

 • 19 maart 2020

Bijbelvertelling Hervormde scholen
Met ingang van maandag 23 maart zenden onze Hervormde scholen elke morgen om 09:00 uur een bijbelvertelling uit via de kerkomroep van de Hervormde Gemeente.

Deze vertelling wordt gedaan door een van de leerkrachten van de Hervormde scholen. De uitzending is te beluisteren via de website en via de kerktelefoon.
We hopen hiermee structuur aan te kunnen bieden in de gezinnen. Maar ook hopen we de ouderen te bereiken die deze dagen eenzamer zullen zijn.

Weeksluiting Meente
Nu de weeksluiting in de Meente niet door kan gaan, is er een alternatief.

Zolang er geen weeksluiting kan zijn doet iemand van de kerk die aan de beurt is een overdenking / invulling, vanuit het eigen gebouw via kerkradio / internet. De andere kerken kunnen dat doorzenden via hun eigen kerkradio / internet.

Iedereen kan dus naar de weeksluiting luisteren op dezelfde wijze zoals hij/zij gewend is bij het luisteren naar een kerkdienst, voor zover de eigen kerk voor het doorzenden zorgt.

De aanvang is ca. 19.15uur

 • 16 maart 2020

Kerkomroep
Op zondag 15 maart  is er ’s morgens een uitzending geweest van een kerkdienst vanuit de kerk zonder gemeenteleden  waar de gemeentezang is ingevuld door beschikbare opnames. De uitzending en opname verliep volgens plan maar het bedrijf dat de distributie verzorgd via internet kon de toename van het aantal live kijkers niet aan en er wordt aan een oplossing gewerkt. De avonddienst is ingevuld door een dienst uit het archief uit te zenden. De capaciteit zal worden uitgebreid en het is te verwachten dat de komende weken het beter zal gaan. Het bekijken van de diensten op een later tijdstip gaat vaak zonder problemen en de audio stream was zonder onderbrekingen beschikbaar.

Gemeente,
In het besef en geloof dat de HEERE ons leven leidt en wij in Jezus Christus houvast mogen vinden, weten we ons tegelijkertijd geroepen dat we in verantwoordelijkheid een aantal besluiten hebben moeten nemen. Door deze maatregelen willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en de meest kwetsbare mensen in onze gemeente zoveel mogelijk beschermen.
Door de moderamina van de wijkgemeenten 1 en 2 van de Hervormde Gemeente Genemuiden zijn de
volgende maatregelen vastgesteld:

 1. Besloten is om op de zondagen 22 en 29 maart en 5 april geen bijeenkomsten te houden in de Grote kerk en het Hervormd Centrum.
 2. Op bovenstaande zondagen zullen diensten plaatsvinden welke via de kerkomroep of kerkradio worden uitgezonden. De morgendiensten (09.30 uur) zal ds. Hulsman in deze diensten vanuit de Grote Kerk voorgaan. In de avonddiensten (19.00 uur) zal er een dienst uit het preekarchief worden uitgezonden.
 3. Alle andere wekelijkse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, zoals catechese, jeugdwerk, mannen- en vrouwenverenigingen, kringen, en andere activiteiten worden tot en met 6 april

Indien er aanleiding is tot aanpassing, zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
Alle mededelingen hieromtrent worden ook op onze website geplaatst www.hervormdgenemuiden .com.

Wij vragen u om in deze periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale communicatiemiddelen of de telefoon.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.

 • 13 maart 2020

Gemeente,
In het besef en geloof dat de HEERE ons leven leidt en wij in Jezus Christus houvast mogen vinden, weten we ons tegelijkertijd geroepen om in verantwoordelijkheid een aantal besluiten te nemen. Door deze maatregelen willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en de meest kwetsbare mensen in onze gemeente zoveel mogelijk beschermen.

Het snel om zich heen grijpende corona-virus en het besmettingsgevaar dat daarmee gepaard gaat, noopt ons tot het nemen van vergaande maatregelen.

Wij laten ons hierbij mede leiden door de richtlijnen en adviezen van de Protestantse Kerk Nederland en de maatregelen vanuit de overheid. Op 12 maart 2020 heeft onze regering het besluit genomen om alle bijeenkomsten waar meer dan 100 personen samen komen te verbieden. Hiertoe behoren ook de kerkdiensten. Deze maatregel is voorlopig tot 31 maart 2020 van kracht.

De onderstaande maatregelen zijn vrijdagmiddag (13 maart 2020) door de moderamina van de wijkgemeenten 1 en 2 van de Hervormde Gemeente Genemuiden vastgesteld.

 1. Besloten is om op de zondagen 15, 22 en 29 maart geen bijeenkomsten te houden in de Grote kerk en het Hervormd Centrum.
 2. Op bovenstaande zondagen zullen diensten plaatsvinden welke via de kerkomroep of kerkradio worden uitgezonden. De morgendiensten (09.30 uur) zal ds. Hulsman deze diensten vanuit de Grote Kerk voorgaan. In de avonddiensten (19.00 uur) zal een dienst uit het preekarchief worden uitgezonden.
 3. Alle andere wekelijkse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen tot en met 31 maart zullen worden stopgezet.

Indien er aanleiding is tot aanpassing, zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Alle mededelingen hieromtrent worden ook op onze website geplaatst www.hervormdgenemuiden .com.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hebben dit besluit als kerkenraad niet lichtvaardig genomen. Wij realiseren ons dat dit een ingrijpend besluit is, wat ook invloed heeft op de onderlinge contacten.

Wij vragen u om in deze periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale communicatiemiddelen of de telefoon.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.
Hartelijk groet, Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Genemuiden