<< Terug

Mededelingen over kerkdiensten i.v.m. Corona (update 9 oktober 2020)

 • 9 oktober 2020

 

Diensten in beide gebouwen terug naar 30 kerkgangers

Wij hebben kennis genomen van de afspraken, die zijn gemaakt op maandag 5 oktober 2020, door minister Grapperhaus (Justitie) en het ICO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken). Er is nog een vervolgoverleg geweest met de minister op vrijdag 9 oktober 2020, wat aan de situatie niet veel heeft veranderd. De crisis-kerkenraad is van mening dat de beperkende maatregelen geen recht doen aan waarschijnlijk meer dan 90% van de christelijke kerken en andere geloofsgenootschappen. Binnen de kerken zijn al maanden vrijwilligers actief om een uitnodigings- en registratiebeleid, in combinatie met een zorgvuldig protocol, uit te voeren, wat in de meeste gevallen zijns gelijke in bedrijven, horeca en overheidsinstellingen niet kent. Daarom hebben wij op woensdag jl. al een brief gestuurd aan de synode, die eindigt met de volgende zinnen:

“Wij willen u dringend oproepen om u in te spannen dat deze afspraken worden aangepast, waarbij juist de kerken in staat worden gesteld te kunnen bewijzen dat zij haar verantwoordelijkheid ook op het gebied van zorg en gezondheid voor de hele samenleving op het oog heeft. Wij bidden voor u en wensen u Gods zegen toe.”

Ondanks onze teleurstelling heeft de crisis-kerkenraad gemeend dat wij ons wel dienen te conformeren aan de afspraken, voor zover dit zeer dringende adviezen betreffen. Dus gelden voorlopig de volgende regels:

 1. Kerkdiensten (ook de Bijbellezing) te houden met maximaal 30 aanwezigen.
  • Dit is inclusief kinderen.
  • Dit is exclusief “betrokkenen”, dus predikant, ouderling van dienst en diaken, koster, technicus, organisten, BHV-er en uitgangshulpen.
  • Voorlopig is er ook geen kinderoppas in beide gebouwen
 2. Niet zingen. Dat betekent dat wij ons beleid niet hoeven te wijzigen. In het Hervormd Centrum is het gebruik van 5 zangers op 5 meter afstand van andere kerkgangers toegestaan.
 3. Dit is een aanbeveling, dus schrijven wij niet voor: uiteraard staat het een kerkganger vrij om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld bij binnenkomst en vertrek.

 

Informatie over collectes

Voorlopig zijn er geen collectes in de diensten, dus alleen via de online collecte, bankoverschrijving of internetbankieren. Wat precies mogelijk is, vindt u op de homepage van deze website onder de knop “Toelichting alternatieven voor collecteren”.

De extra collecte heeft elke week geen specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel diaconie en kerkbeheer te kort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en ze bestemmen aan de doelen waarvoor de nood het hoogst is of waarvoor verplichtingen gelden.

 

Overige doordeweekse activiteiten

Voor wat betreft de doordeweekse activiteiten kunnen wij het volgende vaststellen: er zijn geen wijzigingen opgetreden in de regels en adviezen voor activiteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd, dat zijn bij ons de Zondagsschool en de clubs.  Dat geldt tevens voor de activiteiten voor jeugd onder de 18 jaar: dus de catechisatie en het jeugdwerk kunnen doorgaan op de wijze zo wij die al hadden aangepast aan de coronaregels. Ook voor de catechisatie voor 18+ en de bijeenkomsten en vergaderingen van verenigingen, kerkenraad en commissies zijn de, bij aanvang van het seizoen gehanteerde, afspraken nu nog toereikend. Met de planning was al rekening gehouden dat er niet teveel bijeenkomsten op dezelfde ochtend of avond zijn. Soms wordt van een grotere zaal gebruik gemaakt, zodat de 1.5 meter goed kan worden toegepast, waarbij al van een aantal van maximaal 30 personen was uitgegaan.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de grens van 30 personen wordt overschreden. Daarover is besloten dat we proberen de grootste beschikbare zaal te nemen en dat uiteraard geldt dat de 1,5 meter aangehouden moet kunnen worden. We zullen deze gevallen evalueren. We spreken hier over een grote catechisatiegroep, de Mannenvereniging, één Vrouwenvereniging en de Bijbelkring.

Voor de andere bijeenkomsten met meer dan 30 aanwezigen geldt in principe dat we deze voorlopig opschorten.  U moet hierbij denken aan Zendingsavonden, de Avondmaalskring en bijvoorbeeld de Gemeenteavond. Indien het “30-personen advies “ weer wordt verruimd, verandert dat natuurlijk de situatie en zullen we het zo mogelijk per geval bekijken.

 

Aanmelding voor de diensten

In principe dient u zich maar één keer aan te melden voor het bijwonen van diensten. U geeft daarbij uw voorkeur aan, niet voor een bepaalde zondag, maar voor ochtend- en / of avonddienst, of de keuze voor een gebouw, of u geeft aan dat u geen voorkeur heeft. Alleen als u uw voorkeur voor de diensten wilt wijzigen kunt u zich opnieuw aanmelden, dan hanteren we uw laatste opgave. Aanmelding voor een bepaalde dienst is in principe niet mogelijk. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen.

Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, dat heeft onze voorkeur. U vindt op de startpagina een button “Aanmelding voor kerkdiensten tijdens Coronatijd “ U kunt  ook een email sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U mag ook bellen met de scriba van uw wijk.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst, waarvoor u bent geselecteerd. Daarbij krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen moet komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk of kerkzaal.

 

 • 7 september 2020

 

Diensten in beide gebouwen met 200 kerkgangers, niet zingen.

Momenteel worden ca. 200 gemeenteleden uitgenodigd voor het bijwonen van de diensten. Hiervoor moet men zijn opgegeven. 

Heilig Avondmaal  in vier diensten

D.V. aankomende zondag, 13 september, is er bediening van het Heilig Avondmaal in vier diensten. In de morgendiensten is er bediening van het Heilig Avondmaal in beide gebouwen. In de 2e diensten is er een combinatie van bediening en nabetrachting. Dat is ‘s middags in het Hervormd Centrum en ‘s avonds in de kerk. We trachten iedereen, die zich uiteraard heeft aangemeld, uit te nodigen om één van de vier diensten bij te kunnen wonen. Hiermee worden de belijdende leden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. In het kerkblad en op de website kunt u lezen dat er een aangepaste vorm is, maar we zijn verheugd dat dit sacrament toch weer in onze gemeente bediend kan worden.

Het uitnodigen voor het bijwonen van de diensten is een intensief werk en er kunnen fouten worden gemaakt. Mocht u op donderdagavond 10 september nog niet zijn uitgenodigd voor het bijwonen van een Avondmaal dienst en u wilt wel graag aanwezig zijn dan kunt u zich melden bij uw scriba en wordt u alsnog uitgenodigd. U kunt zich ook per email melden via aanmelding@hervormdgenemuiden.com.

Gewijzigde vorm van  het Heilig Avondmaal i.v.m. corona

Het zal duidelijk zijn dat de bediening anders als gebruikelijk zal zijn. Het is de bedoeling dat na de opening van de tafel deelnemers worden uitgenodigd door diakenen om naar voren te komen en van de tafel een stukje brood op te halen (dat ligt in een klein cupje) en daarmee gaat u naar de zitplaats terug. Wanneer iedereen terug is gaat de bediening door en zal op aangeven van de predikant men tegelijk het brood eten. Vervolgens worden de deelnemers weer uitgenodigd door diakenen om naar voren te komen en van de tafel een bekertje met wijn op te halen. Wanneer iedereen terug is gaat de bediening door en zal op aangeven van de predikant men tegelijk de wijn drinken. Zowel bij het eten van het brood en het drinken van de wijn zullen enkele kerkenraadsleden aan de tafel naast de predikant plaatsnemen en wordt dit met de camera in beeld gebracht. Bij het ophalen van brood en wijn zullen geen personen in beeld worden gebracht. Uiteraard dienen bij het ophalen van brood en wijn de aanwijzingen van de diakenen goed worden opgevolgd om daarmee de afstand van 1.5 meter tot elkaar te houden en dat we op een verantwoorde wijze deze heilige instelling kunnen vieren. In de garfkamer (i.p.v. de consistorie)  is er ook deze keer de mogelijkheid tot deelname aan het Avondmaal, dit is alleen ’s ochtends mogelijk, opgave is hiervoor niet nodig.

Dienst met openbare belijdenis op D.V. 20 september

Deze dienst is ’s ochtends in de kerk. De 200 aanwezigen zullen nagenoeg alleen bestaan uit familieleden en bekenden die door de 16 belijdeniscatechisanten zijn opgegeven. In het kerkblad van 12 september vindt u meer informatie over deze dienst.

Kinderoppas

Op DV zondag 20 september hopen we weer te starten met de kinderoppas tijdens de beide ochtenddiensten. Ook hiervoor geldt uiteraard een ‘corona protocol’. Bij het brengen en ophalen van de kinderen wordt u hierop gewezen.

Algemene regels m.b.t. de diensten en informatie over collectes

Er is nog geen vervoer vanuit de Meente . Ook is er geen kinderoppas op 13 september, we hopen hiermee te starten op 20 september . Voor de uitgebreide informatie over de collectes verwijzen we naar de website. Wel willen we u erop wijzen dat voor de aanwezigen in de diensten geldt dat men bij het verlaten van de kerk(zaal) de collectegiften in 3 bussen kan doen bij de uitgang en de zendingsbusjes kan gebruiken.  Wilt u erop letten dat de achterste rij  eerst gaat en dat u voldoende afstand in de paden houdt?

De extra collecte heeft elke week geen specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel diaconie en kerkbeheer te kort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en ze bestemmen aan de doelen waarvoor de nood het hoogst is of waarvoor verplichtingen gelden.

Kinderoppas

Op D.V. zondag 20 september hopen we weer te starten met de kinderoppas tijdens de beide ochtenddiensten. Ook hiervoor geldt uiteraard een ‘corona protocol’. Bij het brengen en ophalen van de kinderen wordt u hierop gewezen.

 

 • 31 augustus 2020

 

Diensten in beide gebouwen naar 200 kerkgangers, niet zingen

Momenteel worden ca. 200 gemeenteleden uitgenodigd voor het bijwonen van de diensten. Hiervoor moet men zijn opgegeven. In de kerk zullen de galerijen weer gebruikt gaan worden. In het Hervormd Centrum zal de capaciteit worden uitgebreid, door het gebruik van de podiumzaal en het gebied achter de ouderlingen en diakenen.

Wij realiseren ons dat de laatste weken sprake is van een toename van coronabesmettingen in Nederland, maar wij menen dat de voorzieningen en de regels die wij hanteren tijdens de kerkdiensten correct en nog steeds zeer voorzichtig zijn en dat de stap naar 200 kerkgangers te rechtvaardigen is. Wel houden wij daarom vast aan ons beleid om niet te zingen. In de kerk spelen wij opnames van de psalmen af en in het Hervormd Centrum worden, onder begeleiding van de organist, de ritmische psalmen en liederen gezongen door 6 tot 8 zangers of duo’s, die op de voorste rijen stoelen zitten. Wij geven de voorkeur aan opschaling, boven het zingen,  om het zo mogelijk te maken dat elke zondag iedereen, die zich heeft opgegeven, tenminste één keer in de gelegenheid is een kerkdienst bij te wonen.

Algemene regels m.b.t. de diensten en informatie over collectes

Er is nog geen vervoer vanuit de Meente. Ook is er geen kinderoppas. Voor de uitgebreide informatie over de collectes verwijzen wij naar de website. Wel willen wij u erop wijzen, dat voor de aanwezigen in de diensten geldt dat men bij het verlaten van de kerk(zaal) de collectegiften in 3 bussen kan doen bij de uitgang en ook de zendingsbusjes kan gebruiken. Wilt u erop letten dat de achterste rij eerst gaat en dat u voldoende afstand in de paden houdt?

De extra collecte heeft niet wekelijks een specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel diaconie en kerkbeheer te kort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en ze bestemmen aan de doelen, waarvoor de nood het hoogst is, of waarvoor verplichtingen gelden.

Heilig Avondmaal op D.V. zondag 13 september in vier diensten

Op D.V. zondag 6 september zal in beide gebouwen ’s ochtends voorbereiding zijn van het Heilig Avondmaal. De zondag erna, D.V. 13 september, is de bediening van het Heilig Avondmaal in vier diensten. In de morgendiensten is de bediening van het Heilig Avondmaal in beide gebouwen. In de tweede dienst in beide gebouwen is een combinatie van nogmaals bediening en tevens nabetrachting. Dat is ‘s middags in het Hervormd Centrum en ‘s avonds in de kerk. Het is de bedoeling dat iedereen, die aan het Heilig Avondmaal wil deelnemen, uitgenodigd wordt voor één van de vier diensten. Wel is noodzakelijk dat u bent aangemeld voor het bijwonen van diensten, dus wanneer u dat nog niet hebt gedaan, dient u dat wel te doen. Mocht er toch iemand op D.V. donderdag 10 september nog niet zijn uitgenodigd voor het bijwonen van een Avondmaalsdienst en u wilt wel aangaan, dan kunt u zich melden bij uw scriba en wordt u alsnog uitgenodigd.

Gewijzigde vorm van het Heilig Avondmaal i.v.m. corona

Het zal duidelijk zijn dat de bediening anders dan gebruikelijk zal zijn. Het is de bedoeling dat, na de opening van de tafel, deelnemers worden uitgenodigd door diakenen om naar voren te komen en van de tafel een stukje brood op te halen (dat ligt in een klein cupje) en daarmee gaat u naar uw zitplaats terug. Wanneer iedereen terug is, gaat de bediening door en zal op aangeven van de predikant men tegelijk het brood eten. Vervolgens worden de deelnemers weer uitgenodigd door diakenen om naar voren te komen en van de tafel een bekertje met wijn op te halen. Wanneer iedereen terug is, gaat de bediening door en zal op aangeven van de predikant men tegelijk de wijn drinken. Zowel bij het eten van het brood en het drinken van de wijn zullen enkele kerkenraadsleden aan de tafel naast de predikant plaatsnemen en wordt dit met de camera in beeld gebracht. Bij het ophalen van brood en wijn zullen geen personen in beeld worden gebracht. Uiteraard dienen, bij het ophalen van brood en wijn, de aanwijzingen van de diakenen goed worden opgevolgd om daarmee de afstand van 1,5 meter tot elkaar te houden en dat we op een verantwoorde wijze deze heilige instelling kunnen vieren. In de Garfkamer (i.p.v. de consistorie)  is ook deze keer de mogelijkheid tot deelname aan het Heilig Avondmaal. Dit is alleen ’s ochtends mogelijk. Opgave is hiervoor niet nodig.

Data diensten met bediening Heilige Doop

De eerstvolgende doopdienst is op D.V. zondag 4 oktober ‘s ochtends in het Hervormd Centrum. De gang van zaken zal gelijk zijn aan de laatste doopdienst. Doopouders krijgen de gelegenheid om aan te geven welke familieleden en relaties moeten worden uitgenodigd. Zij krijgen voorrang om de  dienst te kunnen bijwonen. Voor de doopdiensten geldt dat de liturgie wordt gehanteerd, die in het gebouw  gebruikelijk is. De volgende doopdienst is gepland voor D.V. zondag 8 november in de kerk.

 

 • 17 augustus 2020

 

Diensten in beide gebouwen met 150 kerkgangers

Ook op de komende zondagen zullen wij weer ca. 150 gemeenteleden uitnodigen voor het bijwonen van de diensten, waarbij wij nog niet kunnen zingen. In de kerk spelen wij opnames van de psalmen af en in het Hervormd Centrum worden onder begeleiding van de organist de ritmisch gezongen psalmen en liederen gezongen door 6 tot 8 zangers of duo’s die op de voorste rijen stoelen zitten.

Algemene regels m.b.t. de diensten en informatie over collectes

Voor beide gebouwen geldt dat er nog geen vervoer is vanuit de Meente. Ook is er geen kinderoppas. Voor de uitgebreide informatie over de collectes verwijzen wij naar de website. Wel willen wij u erop wijzen dat voor de aanwezigen in de diensten geldt, dat men bij het verlaten van de kerk(zaal) de collectegiften in 3 bussen kan doen bij de uitgang. Wilt u erop letten dat de achterste rij eerst gaat en dat u voldoende afstand in de paden houdt?

De extra collecte heeft niet iedere week een specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel Diaconie als Kerkbeheer tekort voor alle gebruikelijke doeleinden. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en deze bestemmen aan de doelen, waarvoor de nood het hoogst is, of waarvoor verplichtingen gelden.

Aanmelding voor de diensten

Nog steeds kunt u zich opgeven wanneer u diensten wilt bijwonen. Dit hoeft u maar één keer te doen, dus niet iedere  keer opnieuw. Alleen als u uw voorkeur voor de diensten wilt wijzigen kunt u zich opnieuw aanmelden, dan hanteren we uw laatste opgave.

Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, dat heeft onze voorkeur. U vindt op de startpagina een button “Aanmelding voor kerkdiensten tijdens Coronatijd“

Maar het is ook mogelijk om een email te sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk. In ieder geval dient u aan te geven met hoeveel gezinsleden u in aanmerking wilt komen, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer, ook moet u aangeven voor welke diensten u zich wilt aanmelden en wanneer u op vakantie bent. We vragen u om zelf een afweging te maken of u van mening bent dat u geen Corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft, of dat u zich tot de kwetsbare groep rekent. In dat geval is opgave nu nog niet mogelijk, maar later kan dat wel.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst waarvoor u bent geselecteerd. Daarbij krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen moet komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk of de kerkzaal.

 

 • 24 juli 2020

 

Vanaf 26 juli opschaling diensten in Grote kerk naar 150 personen, maar nog niet zingen

Door de (crisis-)kerkenraad is besloten om met ingang van D.V. aanstaande zondag 26 juli op te schalen naar 150 uitgenodigde gemeenteleden voor het bijwonen van de diensten. Ook hebben wij nagedacht over het zingen, omdat wij waarnemen dat de behoefte daarvoor toeneemt. De PKN geeft handreikingen over dit onderwerp. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een grote kerk, waarbij het risico in lijn ligt met de buitenlucht (de kerk van de Gereformeerde Gemeente in onze woonplaats is zo’n kerk), een middelgrote kerk, waarbij aan het zingen een risico is verbonden en een kleine kerk, waar zingen zelfs risicovol wordt genoemd.

Onze kerk heet weliswaar Grote kerk, maar is volgens de normen qua oppervlakte een middelgrote en qua hoogte onder de galerijen zelfs een kleine kerk. Dus wij willen het zingen nog een tijdje uitstellen en wachten, totdat er een eenduidig advies komt, want de vele deskundigen verschillen nogal van mening. Ook levert het wachten wat meer veiligheid op, totdat bekend is in hoeverre het virus uit Genemuiden is verdwenen of niet of na de vakantie weer de kop opsteekt. Voor wat betreft het aantal geldt dat met 150 personen de eerstkomende weken (bijna) iedereen één keer kan kerken, gezien het aantal aanmeldingen op dit moment.

Vanaf 9 augustus weer diensten in het Hervormd Centrum, zingen door klein aantal zangers

De ochtenddiensten in het Hervormd Centrum zullen (met ingang van D.V. 9 augustus) ook starten met 150 genodigden. Er wordt dan tevens gestart met de nieuwe liturgie. Voor het afspelen van de ritmisch gezongen psalmen en liederen uit Weerklank kunnen wij uiteraard niet putten uit ons archief. Het Kerkomroep-team heeft de mogelijkheden grondig onderzocht en wij zijn tot de conclusie gekomen dat het downloaden van internet / Youtube van psalmen en gezangen onbegonnen werk is. Je moet dan namelijk ritmisch gezongen psalmen vinden, in de berijming van 1773, die qua stijl en toonsoort zodanig zijn, dat daar thuis bij is te zingen. Dat is vaak niet het geval. Voor de gezangen geldt dat laatste ook, maar bovendien is het zo dat de tekst van de gevonden liederen vaak niet met de te projecteren tekst uit de bundel Weerklank overeen komt.

Daarom hebben wij het volgende besloten: er worden 6 tot 8 zangers of duo’s (M/V) gevraagd, die worden versterkt met microfoons. Deze zangers / zangeressen kunnen dan vooraan zitten, op voldoende afstand. Zij kunnen met hun gezin (man en vrouw kunnen beide zingen) plaatsnemen op de eerste rijen. Dit is één van de mogelijkheden, die de PKN ook aangeeft en meer wordt gehanteerd. Wij denken dat dit voor de eerste tijd een goed alternatief is.

Algemene regels met betrekking tot de diensten

Voor beide gebouwen geldt dat er nog geen vervoer is vanuit de Meente. Ook is er geen kinderoppas. Voor de collectes verwijzen wij naar de website en naar eerdere kerkbladen. Wel willen wij u erop wijzen dat voor de aanwezigen in de diensten geldt, dat men bij het verlaten van de kerk(zaal) de collectegiften in drie bussen kan doen, bij de uitgang. Wilt u erop letten dat de achterste rij eerst de kerk(zaal) verlaat en dat u voldoende afstand in de paden houdt?

 

 • 3 juli 2020

 

Informatie over de kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten de opschaling naar meer kerkgangers in de diensten te versnellen.

Vanaf zondag 12 juli gaan we opschalen naar 100 kerkgangers. Wel zijn er dan twee doopdiensten, zowel in de ochtend als in de middag. De uitgenodigde kerkgangers zullen dan voornamelijk bestaan uit familie en relaties van de doopouders. ‘s Avonds is er gewoon de reguliere ‘tweede’ dienst.

Ook met 100 kerkgangers kunnen we dit op de begane grond organiseren. De galerijen zijn dus nog gesloten. Bij toerbeurt worden aangemelde kerkgangers uitgenodigd voor het bijwonen van een kerkdienst. U krijgt een uitnodiging, met daarop vermeld welke ingang u dient te gebruiken. Verder dient u de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

Er wordt na afloop van de dienst bij de uitgang gecollecteerd. Uiteraard blijven de alternatieve vormen van (online) collecteren te gebruiken.

Wat nog niet gewijzigd is het volgende: er wordt nog niet gezongen. Er is tevens geen kinderoppas. Ook is er voorlopig nog geen taxivervoer vanuit de Meente. Verder blijft ongewijzigd dat de ochtenddiensten in het Hervormd Centrum zullen starten na de bouwvakantie, dus met ingang van zondag 9 augustus.

We realiseren ons dat er in een aantal andere kerken al wordt opgeschaald naar meer kerkgangers en dat er ook, al dan niet gedempt, wordt gezongen. De meningen hierover in den lande zijn verdeeld en wij zijn verantwoordelijk voor hetgeen in onze gemeente gebeurt. Echter denken wij wel over deze dingen na. Uiteraard zien wij ook uit naar diensten met meer gemeenteleden, waarin we weer de lofzang kunnen aanheffen. We hopen dat dit D.V. niet lang meer zal duren.

 

Aanmelding voor de diensten

Wanneer u diensten wil bijwonen dient u zich op te geven. Wij zijn verplicht een systeem van uitnodigen en registreren te hanteren. Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, dat heeft onze voorkeur. U vindt op de startpagina een button “Aanmelding voor kerkdiensten tijdens Coronatijd

Maar het is ook mogelijk om een email te sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk. In ieder geval dient u aan te geven met hoeveel gezinsleden u in aanmerking wilt komen, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer en ook moet u aangeven voor welke diensten u zich wilt aanmelden en wanneer u op vakantie bent. We vragen u om zelf een afweging te maken of u van mening bent dat u geen Coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft, of dat u zich tot de kwetsbare groep rekent. In dat geval is opgave nu nog niet mogelijk, maar later kan dat wel. We proberen een zo goed mogelijke verdeling te maken en trachten gezinnen zoveel mogelijk compleet uit te nodigen, maar we vragen uw begrip dat het vooral afhankelijk van de opgaven is in hoeverre we hierin kunnen slagen. Het kan mogelijkheid zijn dat het dus wel enige weken kan duren voordat u aan de beurt bent.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst waarvoor u bent geselecteerd. Daarbij krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen moet komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk.

 

 • 27 juni 2020

 

Versnelde opschaling n.a.v. laatste berichten kabinet.

Als reactie op de afgelopen woensdag door het kabinet bekend gemaakte vergaande versoepelingen, heeft de kerkenraad besloten de opschaling naar meer kerkgangers in de diensten te versnellen. Dat betekent dat hetgeen in de website update van 24 juni en in het kerkblad te lezen valt, voor een deel achterhaald is. Bij deze de recente wijzigingen, alle vanzelfsprekend Deo Volente.

 

De wijzigingen

 • Voor zondag 28 juni blijft het aantal van 30 aanwezigen ongewijzigd;
 • Volgende week zondag 5 juli  gaan we al opschalen naar diensten met 65 uitgenodigde gemeenteleden in de kerk, zowel in de ochtenddienst als de avonddienst;
 • De zondag daarna, dus zondag 12 juli, willen we verder opschalen naar 100 kerkgangers;
 • Ook met 100 kerkgangers kunnen we de diensten beneden houden: de galerijen zijn dus nog gesloten. Overigens krijgt iedereen een uitnodiging, met daarop vermeld welke ingang u dient te gebruiken. Verder dient u de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen;
 • Vanaf volgende week (zondag 5 juli) zal er weer worden gecollecteerd, maar dan na afloop van de dienst bij de uitgang. Uiteraard blijven de alternatieve vormen van (online) collecteren te gebruiken.

 

Niet gewijzigd is het volgende

 • Er wordt niet gezongen. Er is geen kinderoppas. Ook is er voorlopig nog geen taxivervoer vanuit de Meente;
 • Ook blijft ongewijzigd dat de ochtenddiensten in het Hervormd Centrum zullen starten na de bouwvakantie, dus op zondag 9 augustus.

 

Twee doopdiensten op 12 juli

Op zondag 12 juli zijn er twee doopdiensten gepland: zowel in de morgen als in de middag. De uitgenodigde kerkgangers zullen dan (voornamelijk) bestaan uit familie en relaties van de doopouders. Wel zullen we enkele “gewone” gemeenteleden uitnodigen, zodat ook rechtgedaan wordt aan het beginsel dat de doop in het midden van de gemeente plaatsvindt. ‘s Avonds is er gewoon de tweede dienst.

 

Aanmelding voor de diensten

Wanneer u diensten wil bijwonen dient u zich op te geven. Wij zijn verplicht een systeem van uitnodigen en registreren te hanteren. Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, dat heeft onze voorkeur. U vindt elders op de startpagina een button om zich aan te melden.

Maar het is ook mogelijk om een email te sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk. In ieder geval dient u aan te geven met hoeveel gezinsleden u in aanmerking wilt komen, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer en ook moet u aangeven voor welke diensten u zich wilt aanmelden en wanneer u op vakantie bent. We vragen u om zelf een afweging te maken of u van mening bent dat u geen Coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft, of dat u zich tot de kwetsbare groep rekent. In dat geval is opgave nu nog niet mogelijk, maar later kan dat wel. We proberen een zo goed mogelijke verdeling te maken en trachten gezinnen zoveel mogelijk compleet uit te nodigen, maar we vragen uw begrip dat het vooral afhankelijk van de opgaven is in hoeverre we hierin kunnen slagen. Het kan mogelijkheid zijn dat het dus wel enige weken kan duren voordat u aan de beurt bent.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst waarvoor u bent geselecteerd. Daarbij krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen moet komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk.

 

 • 24 juni 2020

 

Weer kerkdiensten met beperkt aantal gemeenteleden

Na een periode van ruim drie maanden zonder openbare kerkdiensten, breekt gelukkig een tijd aan waarin we voorzichtige stappen kunnen nemen om op te schalen naar diensten met meer kerkgangers en hervatting van bijzondere diensten en sacramenten.

Als kerkenraad hebben wij ervoor gekozen om voorzichtig te zijn, omdat Genemuiden heel zwaar is getroffen door het Coronavirus. Alle data en plannen zijn D.V.

N.B. Inmiddels is er op 24 juni door het kabinet nog positiever nieuws gebracht. Binnenkort zullen we daar als crisis-kerkenraad ook over spreken en mogelijk kan de opschaling naar meer personen wat sneller. Tot nadere berichtgeving houden we vast aan het volgende: 

Op de zondagen 28 juni en 5 juli willen we diensten organiseren, waarbij maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn en vanaf 12 juli kunnen 65 gemeenteleden aanwezig zijn. Het gaat zowel om de ochtenddienst als de avonddienst, in de Grote kerk.

Er kan helaas niet worden gezongen: wij proberen in beide diensten de psalmen af te spelen uit de archiefopnamen, zoals de laatste tijd in de morgendiensten gebruikelijk was. Wanneer het afspelen door omstandigheden niet mogelijk is, zal de predikant de berijmde verzen voorlezen, gevolgd door het spelen van één couplet door de organist. Er is geen kinderoppas. Ook is er voorlopig nog geen taxivervoer vanuit de Meente.

In het Hervormd Centrum is nog geen dienst: wij willen daar op zondag 9 augustus starten met de ochtenddienst, zodat wij vanaf dat moment weer 3 diensten hebben. Wij hopen dat wij rond die tijd dan tevens kunnen opschalen naar 100 kerkgangers.

Er is ook nagedacht over de sacramenten. De bediening van de Heilige Doop zal al spoedig zijn, namelijk op zondag 12 juli. Wij willen dan tevens opschalen naar 65 kerkgangers. Deze zullen in de doopdienst voornamelijk bestaan uit familie en relaties van de doopouders. In september zal dan de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Zondag 20 september is de dienst voor de Openbare Belijdenis van het Geloof.

Aanmelding voor de diensten

Wanneer u diensten wilt bijwonen, dient u zich op te geven. Wij zijn verplicht een systeem van uitnodigen en registreren te hanteren. Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, wat onze voorkeur heeft. U vindt elders op de startpagina en door te klikken op de volgende link, een button om zich aan te melden.

Maar het is ook mogelijk om een email te sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk. In ieder geval dient u aan te geven met hoeveel gezinsleden u in aanmerking wilt komen, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer en tevens dient u aan te geven voor welke diensten u zich wilt aanmelden en wanneer u op vakantie bent. Wij vragen u om zelf een afweging te maken of u van mening bent dat u geen Coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft, of dat u zich tot de kwetsbare groep rekent. In dat geval is opgave nu nog niet mogelijk, maar later kan dat wel. Wij proberen een zo goed mogelijke verdeling te maken en trachten gezinnen zoveel mogelijk compleet uit te nodigen, maar wij vragen uw begrip dat het vooral afhankelijk van de opgaven is in hoeverre we hierin kunnen slagen. Het kan mogelijk zijn dat het dus wel enige weken duurt, voordat u aan de beurt bent.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst waarvoor u bent ingedeeld. Daarbij krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen dient te komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk.

 

 • 22 mei 2020

 

Voorlopig nog geen openbare kerkdiensten i.v.m. Corona

In de laatste persconferenties van het kabinet gaf premier Rutte aan dat er onder strenge voorwaarden mogelijkheden zijn om per 1 juni bijeenkomsten te organiseren, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Er zullen kerken zijn die daarvan gebruik gaan maken, voor het houden van kerkdiensten. We hebben hier over vergaderd en het volgende besloten:

Gezien het feit dat Genemuiden veel ernstiger is getroffen in vergelijking met het landelijk gemiddelde, durven wij de stap per 1 juni 2020 nog niet te maken om de diensten open te stellen voor 30 personen. In juni zullen we besluiten of we op een later tijdstip wellicht wel hiertoe over kunnen gaan.

Een belangrijke overweging is ook dat de landelijke kerk stelt, dat de gemeentezang vooralsnog niet mogelijk is. Er zijn sterke aanwijzingen dat het virus tijdens het zingen een grote bron van verspreiding is. Daarom onze huivering om nu al grotere groepen in de kerk bijeen te brengen.

Voorlopig zullen de online diensten doorgaan. In de avonddienst worden geen opgenomen psalmen afgespeeld, maar is een organist aanwezig voor de begeleiding van de samenzang. Ook zullen vijf extra kerkenraadsleden, sterk verspreid, in de kerk plaatsnemen, mede om wat extra steun te geven aan de samenzang. Inclusief koster en organist zijn dan 10 personen aanwezig. Met betrekking tot de bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal kunnen we nog geen nieuwe mededelingen doen.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een protocol met allerlei regels hoe de diensten te houden wanneer we wel van start kunnen gaan met 30 aanwezigen. Daarnaast denken we ook aan de mogelijkheid dat gemeenteleden zich kunnen opgeven om bij diensten aanwezig te zijn, waarbij men een bevestiging krijgt, wanneer men aan de beurt is. U moet begrijpen dat naast predikant, ouderling, diaken, koster en organist er dan maar ruimte is voor 25 andere personen per dienst.

Wanneer we overgaan tot het starten met diensten voor 30 aanwezigen, zal dit eerst alleen in de kerk zijn en pas later ook in het Hervormd Centrum. Dit is om ervaringen op te doen met de uitvoering van het protocol en te zien hoe het in de praktijk gaat. Ook zullen we dan ontdekken wat er nodig is om het protocol op te schalen naar diensten met 100 aanwezigen, waarover ook al uitspraken zijn gedaan door het kabinet, onder het voorbehoud dat de positieve ontwikkeling van het bestrijden van het virus doorgaat.

U begrijpt dat bij alles wat we hier geschreven hebben de letters D.V. niet mogen ontbreken. Dat is ons bij de uitbraak van het virus – en de gevolgen daarvan – duidelijk geworden. We kunnen als kerkenraad nu wel plannen maken, maar het is zoals de apostel Jakobus schrijft “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen”.

 

 • 30 april 2020

Voorlopig geen veranderingen: nog geen openbare kerkdiensten en activiteiten

Biddag 11 maart was de laatste dag dat er openbare kerkdiensten waren en het ziet er nog niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Sinds 13 maart is uit beide kerkenraden een zgn. crisis-kerkenraad aangesteld en deze kan snel en adequaat handelen wanneer dat nodig is. Zij vergadert via internet en dat is veilig en efficiënt. Via deze Coronavirus-update proberen we u kort en bondig te informeren.

Ook in de maand mei zullen de online diensten doorgaan. Alleen zullen er in de avonddienst geen opgenomen psalmen worden afgespeeld, maar is een organist aanwezig voor de begeleiding van de samenzang. Ook zullen extra kerkenraadsleden verspreid in de kerk plaatsnemen, mede om wat extra steun te geven aan de samenzang.

De eerstvolgende bediening van de Heilige Doop was gepland op D.V. zondag 10 mei, maar dit gaat niet door. Wanneer er verruiming van mogelijkheden bekend gemaakt wordt door het kabinet en de landelijke kerk, zullen we ons zeker beraden over een doopdienst. Ook m.b.t. het Heilig Avondmaal geldt, gebaseerd op de huidige informatie, dat nu nog niet kan worden besloten of dit kan doorgaan op D.V. zondag 21 juni. We denken na over alternatieven.

Een Belijdenisdienst lijkt niet voor de vakantie te kunnen plaatsvinden. We begrijpen dat dit teleurstellend nieuws is, maar we dienen ons te realiseren dat de situatie nog steeds zorgelijk is, zeker in onze woonplaats.

Ook zijn er in maand mei geen (openbare) activiteiten in het HC, alsmede geen bijeenkomsten van verenigingen. Eén van de belangrijkste elementen van een gemeente is de onderlinge samenkomst, in erediensten, maar ook in allerlei doordeweekse activiteiten. Het doet pijn te moeten melden dat dit niet toegestaan is: het staat haaks op onze verlangens. Laat echter ons diepste verlangen zijn om verbonden te zijn met Christus. We hopen en bidden dat de mogelijkheid om elke zondag tweemaal verbonden te zijn met onze gemeente, via de kerkomroep, voor u tot zegen mag zijn.

 

 • 16 april 2020

Diensten in ieder geval tot juni alleen online via kerkomroep en website

De kerkenraad volgt in haar beleid de aanbevelingen van het kabinet en de landelijke kerk. Daarom zullen in ieder geval tot juni er geen openbare kerkdiensten zijn. Zoals u bij het online-kijken kunt zien, is er een minimum aantal personen aanwezig in de diensten. Dit betreffen, naast de predikant, een ouderling, een diaken, de koster en iemand van het kerkomroep-team. In bijna alle gevallen is het gelukt om Psalmen met samenzang uit te zenden uit het archief. Mocht dat een keer niet lukken, dan is er een organist aanwezig en kunt u op die wijze toch ook thuis meezingen. We spreken onze waardering uit voor de mensen die achter de schermen zeer druk zijn om hieraan mee te werken, dit voor zowel de erediensten vanuit de kerk, alsmede alle andere activiteiten uitgezonden vanuit het Hervormd Centrum van de laatste tijd.

Mocht het u ontgaan zijn dan vermelden we dat naast de al jaren gebruikte toegangslink voor het bekijken en beluisteren van de diensten er ook een aanklikplaatje gemaakt is om via het YouTube kanaal “kerkomroephgg” te kunnen kijken. U kunt dus kiezen voor het platform wat u de beste ontvangstkwaliteit geeft.

We merken dat het online-collecteren zeer wordt gewaardeerd: niet alleen uit wat we er over horen, maar ook uit de collectegiften zelf. Dus de gemeente voegt hierbij de daad bij het woord. We zijn dankbaar dat ondanks alles toch de verkondiging van het Woord door mag gaan.

 • 27 maart 2020

Online collecteren tijdens Corona periode

Zoals we u vorige week al hebben meegedeeld is een eenvoudige mogelijkheid gemaakt om via de website online uw collectegift te kunnen geven. Uiteraard kennen u en wij grotere zorgen  m.b.t.  de ziekte Corona dan de financiële gevolgen voor onze kerkelijke gemeente.  Toch menen we dat het  onze taak en verantwoordelijkheid is  om de gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om online te geven om de volgende redenen. Het is zeer waarschijnlijk dat tijdens een langere periode er geen (openbare) diensten zijn, minstens 10 weken, dat is 20% van het jaar. De kosten van de kerk bestaan voor ruim 90% uit vaste lasten zoals traktementen, salarissen, afschrijvingen, onderhoud, energie, verzekeringen, afdrachten. Voor de diaconie geldt dat collectes zijn weggevallen voor bestemming aan diaconale ondersteuning voor de hulpbehoevenden in de samenleving, maar ook ondersteuning van zending en evangelisatie om het Woord wereldwijd te verspreiden, wat onze taak is als christelijke gemeente. Voor het kerkbeheer geldt dat we de gemiste inkomsten niet of nauwelijks kunnen wegbezuinigen, voor de diaconie geldt dat minder ondersteuning kan worden gegeven. Daarom de  oproep om gebruik te maken van het online collecteren, met name geldt die oproep voor diegenen die niet zelf ernstig (financieel) zijn getroffen door de Corona crisis.

Op de website vindt u een groot rood veld met daarop de tekst “klik hier voor de (online) collecte”, wanneer u daarop klikt komt u bij een invulveld. Het invullen en verwerken spreekt voor zich. Wanneer u bij de opmerkingen niets invult, dan worden uw giften toegerekend aan de kerkdiensten van de (zon)dag waarop u geeft of aan de kerkdienst daarvoor. Bijvoorbeeld u geeft op woensdag, dan wordt de collecte toegerekend aan de zondag daarvoor.  Op dit moment wordt in het kerkblad geen bestemming vermeld voor de extra (uitgang)collecte.  In dit geval zal door kerkbeheer en diaconie een verdeling worden gemaakt om zoveel mogelijk de weggevallen collecten voor geplande doelen te compenseren.

We hopen dat u ons initiatief waardeert en dat velen gebruik gaan maken van het online collecteren. We bidden echter met u nog meer om verootmoediging en dat de Heere nog genadig met ons, Nederland en de hele wereld wil zijn. Dat God wil geven dat deze ernstige ziekte snel voorbij zal zijn en herstel  en gezondheid wil schenken aan de getroffenen. Echter ook mag ons gebed zijn dat er bij velen door deze nood een andere nood zal komen,  die ons mag brengen bij het kruis, het heilsfeit dat we DV binnenkort mogen gedenken .

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen

 • 23 maart 2020

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden. Dat geldt ook voor kerkdiensten. Het is wel mogelijk om online kerkdiensten mee te beleven via kerkomroep en de website.

Begrafenissen en bruiloften
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later deze week meer informatie komt.

 • 21 maart 2020

Alternatieve collecte tijdens Corona periode
Het college van kerkrentmeesters en de diaconie hebben nagedacht over het feit dat nu er voor een periode geen openbare kerkdiensten zijn er ook geen collectes kunnen worden gehouden. Uiteraard zijn we ons bewust van het feit dat u en wij grotere zorgen kennen m.b.t.  de ziekte Corona  dan de financiële gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Daarom voelen we dat we op gepaste wijze hiermee om moeten gaan. Aan de andere kant hebben ons vragen van gemeenteleden bereikt hoe we hiermee om kunnen gaan. Het  is waar dat ingeval van 3 a 4 zondagen (of nog langer?) zonder openbare kerkdiensten  een substantieel deel van de jaarlijkse collecteopbrengsten wegvallen.

We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we een eenvoudige mogelijkheid kunnen creëren om via de website een alternatieve collectevorm aan te bieden. Waarbij u een bedrag kunt overmaken via iDeal en kunt aangeven hoe dit bedrag verdeeld moet worden over de 3 collectes van die zondag.

Deze mogelijkheid is op dit moment nog niet gereed. Wilt u toch iets geven dan kunt u nu uw collectegiften overmaken op bankrekening NL44 RABO 0321 4036 22 t.n.v. Hervormde Gemeente Genemuiden. U dient dan aan te geven voor welke zondag het betreft en hoe het verdeeld moet worden over de 3 collectes, te weten 1. Diaconie, 2. Kerkbeheer, 3. Extra collecte . Indien u geen verdeling aangeeft dan zullen wij het bedrag verdelen over de 3 collectebestemmingen van die zondag.

We hopen en bidden dat deze periode van korte duur zal zijn en dat de Heere nog genadig over ons wil zijn. De bede is dat binnenkort de kerkdeuren ’s zondags weer geopend kunnen worden en de  gemeente weer mag samenkomen in het huis van God. Ondertussen zijn we dankbaar dat we met moderne middelen toch een alternatief kunnen bieden door kerkdiensten uit te zenden.

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen

 • 19 maart 2020

Bijbelvertelling Hervormde scholen
Met ingang van maandag 23 maart zenden onze Hervormde scholen elke morgen om 09:00 uur een bijbelvertelling uit via de kerkomroep van de Hervormde Gemeente.

Deze vertelling wordt gedaan door een van de leerkrachten van de Hervormde scholen. De uitzending is te beluisteren via de website en via de kerktelefoon.
We hopen hiermee structuur aan te kunnen bieden in de gezinnen. Maar ook hopen we de ouderen te bereiken die deze dagen eenzamer zullen zijn.

Weeksluiting Meente
Nu de weeksluiting in de Meente niet door kan gaan, is er een alternatief.

Zolang er geen weeksluiting kan zijn doet iemand van de kerk die aan de beurt is een overdenking / invulling, vanuit het eigen gebouw via kerkradio / internet. De andere kerken kunnen dat doorzenden via hun eigen kerkradio / internet.

Iedereen kan dus naar de weeksluiting luisteren op dezelfde wijze zoals hij/zij gewend is bij het luisteren naar een kerkdienst, voor zover de eigen kerk voor het doorzenden zorgt.

De aanvang is ca. 19.15uur

 • 16 maart 2020

Kerkomroep
Op zondag 15 maart  is er ’s morgens een uitzending geweest van een kerkdienst vanuit de kerk zonder gemeenteleden  waar de gemeentezang is ingevuld door beschikbare opnames. De uitzending en opname verliep volgens plan maar het bedrijf dat de distributie verzorgd via internet kon de toename van het aantal live kijkers niet aan en er wordt aan een oplossing gewerkt. De avonddienst is ingevuld door een dienst uit het archief uit te zenden. De capaciteit zal worden uitgebreid en het is te verwachten dat de komende weken het beter zal gaan. Het bekijken van de diensten op een later tijdstip gaat vaak zonder problemen en de audio stream was zonder onderbrekingen beschikbaar.

Gemeente,
In het besef en geloof dat de HEERE ons leven leidt en wij in Jezus Christus houvast mogen vinden, weten we ons tegelijkertijd geroepen dat we in verantwoordelijkheid een aantal besluiten hebben moeten nemen. Door deze maatregelen willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en de meest kwetsbare mensen in onze gemeente zoveel mogelijk beschermen.
Door de moderamina van de wijkgemeenten 1 en 2 van de Hervormde Gemeente Genemuiden zijn de
volgende maatregelen vastgesteld:

 1. Besloten is om op de zondagen 22 en 29 maart en 5 april geen bijeenkomsten te houden in de Grote kerk en het Hervormd Centrum.
 2. Op bovenstaande zondagen zullen diensten plaatsvinden welke via de kerkomroep of kerkradio worden uitgezonden. De morgendiensten (09.30 uur) zal ds. Hulsman in deze diensten vanuit de Grote Kerk voorgaan. In de avonddiensten (19.00 uur) zal er een dienst uit het preekarchief worden uitgezonden.
 3. Alle andere wekelijkse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen, zoals catechese, jeugdwerk, mannen- en vrouwenverenigingen, kringen, en andere activiteiten worden tot en met 6 april

Indien er aanleiding is tot aanpassing, zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
Alle mededelingen hieromtrent worden ook op onze website geplaatst www.hervormdgenemuiden .com.

Wij vragen u om in deze periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale communicatiemiddelen of de telefoon.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.

 • 13 maart 2020

Gemeente,
In het besef en geloof dat de HEERE ons leven leidt en wij in Jezus Christus houvast mogen vinden, weten we ons tegelijkertijd geroepen om in verantwoordelijkheid een aantal besluiten te nemen. Door deze maatregelen willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en de meest kwetsbare mensen in onze gemeente zoveel mogelijk beschermen.

Het snel om zich heen grijpende corona-virus en het besmettingsgevaar dat daarmee gepaard gaat, noopt ons tot het nemen van vergaande maatregelen.

Wij laten ons hierbij mede leiden door de richtlijnen en adviezen van de Protestantse Kerk Nederland en de maatregelen vanuit de overheid. Op 12 maart 2020 heeft onze regering het besluit genomen om alle bijeenkomsten waar meer dan 100 personen samen komen te verbieden. Hiertoe behoren ook de kerkdiensten. Deze maatregel is voorlopig tot 31 maart 2020 van kracht.

De onderstaande maatregelen zijn vrijdagmiddag (13 maart 2020) door de moderamina van de wijkgemeenten 1 en 2 van de Hervormde Gemeente Genemuiden vastgesteld.

 1. Besloten is om op de zondagen 15, 22 en 29 maart geen bijeenkomsten te houden in de Grote kerk en het Hervormd Centrum.
 2. Op bovenstaande zondagen zullen diensten plaatsvinden welke via de kerkomroep of kerkradio worden uitgezonden. De morgendiensten (09.30 uur) zal ds. Hulsman deze diensten vanuit de Grote Kerk voorgaan. In de avonddiensten (19.00 uur) zal een dienst uit het preekarchief worden uitgezonden.
 3. Alle andere wekelijkse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen tot en met 31 maart zullen worden stopgezet.

Indien er aanleiding is tot aanpassing, zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Alle mededelingen hieromtrent worden ook op onze website geplaatst www.hervormdgenemuiden .com.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hebben dit besluit als kerkenraad niet lichtvaardig genomen. Wij realiseren ons dat dit een ingrijpend besluit is, wat ook invloed heeft op de onderlinge contacten.

Wij vragen u om in deze periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale communicatiemiddelen of de telefoon.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.
Hartelijk groet, Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Genemuiden